30-50 mm

Distribution :

MexiqueOropyrodes macullicollis

Syntype MNHN